استاد راهنما چه وظایفی دارد؟

🔹داشتن مسئوليت اصلي در مراحل مختلف اجراي پايان نامه و صحت علمي مطالب آن

🔹راهنمايي دانشجو دركليه مراحل طراحي، اجرا، تدوين پاياننامه و تدوين و انتشار مقاله يا مقالات منتج از پايان‌نامه و دفاعيه پايان نامه

🔹انتخاب استاد(ان) مشاور در صورت لزوم

🔹انجام مكاتبات لازم با گروه آموزشي و معاونت پژوهشي دانشكده درمراحل مختلف پايان نامه

🔹نظارت بر روند اجراي صحيح تحقيق

🔹مطالعه، تصحيح و تأييد پيش نويس و تايپ شده پايان نامه و مقاله يا مقالات منتج از آن

🔹شركت در جلسه دفاع ازپايان نامه