ساختار چکیده

چکیده مقالات علمی، چه فارسی، چه انگلیسی، تابع ساختار IMRAD است. و شامل بخشهای زیر است:
⭕️1. Introduction
مقدمه: در این بخش باید اهداف، فرضیه ها وعلت انجام تحقیق و به نوعی مسئله و اهمیت تحقیق بیان شود. چرا این تحقیق انجام شده و چه سؤالات، اهداف و فرضیه هایی وجود داشته؟

⭕️2. Methods
روش شناسی تحقیق: در این بخش به توضیح روش تحقیق، افراد شرکت کننده در تحقیق(جامعه و نمونه) ، و ابزار تحقیق پرداخته می شود. چه وقت، کجا و چطور این تحقیق انجام شده و چه مواد و لوازمی برای انجام آن استفاده شده و چه کسانی در گروههای مورد توجه تحقیق حضور داشتند؟

⭕️3. Results
نتایج: نتیجه آزمون فرضیه ها در اینجا ارائه می شود یعنی چه پاسخی به سؤال تحقیق به دست آوردید و نتیجه تحقیق چه بود؟

⭕️4. Discussion
بحث: پاسخ به دست آمده بیانگر چه واقعیتی است و چرا مهم است؟ از چه جهت این یافته با یافته های سایر محققان سازگاری دارد؟ و چه دیدگاهی برای تحقیقات آتی وجود دارد؟

مطالب مرتبط