رعایت ساختار مقاله علمی

رعایت ساختار مقاله علمی: رعایت ساختار معمول مقالات علمی از مهم‌ترین نکاتی که در حین نگارش یک مقاله باید مدنظر باشد.

یک مقاله علمی عموماً دارای بخش‌های زیر است:
1- عنوان؛ 2- چکیده؛ 3- کلیدواژه‌ها؛
4- مقدمه؛ 5- بیان مسأله؛ 6- تبیین هدف؛
7- پرسش‌های پژوهش؛ 8- پیشینه پژوهش؛ 9- معرفی پروژه؛
10- روش‌شناسی؛ 11- ابزار پژوهش؛ 12- جامعه مورد مطالعه؛
13- محدوده و محدودیت‌ها؛ 14- یافته‌ها؛ 15- بحث و نتیجه‌گیری؛
16- پیشنهادات؛ 17- تقدیر و تشکر؛ 18- منابع