اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

در این مورد پژوهشگر باید مشخص کند که موضوع تحقيق چه اهميتي دارد و ضرورت انجام اين پژوهش چيست و نتايج آن در چه زمينه اي از اهميت بيشتري برخوردار است.

🔹 اهمیت این تحقیق در ارتباط با نظریه های موجود چیست؟
🔸 نتایج این تحقیق در غنا بخشیدن به ادبیات موضوع چه نقشي دارد؟
🔹 نقش نتایج تحقیق در ارائه مدل، الگو، نظريه جدید یا توسعه و بسط نظریه های قبلی چگونه است؟
🔸 اهمیت نتایج تحقیق برای مدیران و برنامه ریزان چیست؟
🔹 نتایج مثبت اين تحقیق در ابعاد آموزشي و پژوهشي چه اثري دارد؟
🔸 نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد پژوهشی چگونه است؟