عناوین پیشنهادی پایان‌نامه در گرایش‌های مختلف روان‌شناسی، مشاوره و علوم تربیتی 

بررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با عزت نفس
رابطه جهت گیری هدف با رضایت زندگی در دانش آموزان
رابطه جهت گیری هدف با عزت نفس در دانش آموزان
بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
رابطه خودتنظیمی یادگیری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
رابطه بین سبک های شناختی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با عزت نفس
بررسی ارتباط دست برتری با عزت نفس
نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
اثر سبک های شناختی بر مکانیسم های دفاعی
نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در شادکامی دانش آموزان
عوامل موثر بر تنیدگی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی
بررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی
بررسی رابطه کمال گرایی مثبت و منفی و حل مسائل شناختی
بررسی رابطه سبک های دلبستگی و کاهش علائم افسردگی
بررسی رابطه وضعیت اجتماعی خانواده و متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی رابطه کمال گرایی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان
رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در شادکامی دانش آموزان
پیش بینی ویژگی های شخصیت با هوش معنوی و هوش هیجانی
رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با کمال گرایی فرزندان
بررسی رابطه پنج عامل شخصیت با شیوه های مدیریت
رابطه هوش معنوی وهوش هیجانی با سبک‌های هویت نوجوانان

مطالب مرتبط