اصطلاحات رایج در ارسال مقاله به ژورنال‌های بین‌المللی (2)

6️⃣منیو اسکریپت نامبر (manuscript NO)
همان شماره ای که پس از سابمیت کردن منیو اسکریپت در یک ژورنال به شما داده میشود و با آن میتوانید وضعیت مقاله ی خود را چک کنید.

7️⃣آندر ریویوو (Under Review)
یعنی مقاله تحت داوری است و باید منتظر بمانید برای نتایج

8️⃣ریسابمیت (Resubmit)
یک ریوایز خاص اسست. به معنای اینکه مقاله انقدر ایراد داشته که بعد از رفع مشکل ها، مقاله مجددا باید ارسال شود و دوباره در فرایند داوری مثل دفعه ی اول قرار گیرد البته ممکن است داوران متفاوت باشند. زیرا ممکن است داوران نه مقاله را رد کنند و نه ریوایز و در ذاین صورت میگزارند به اختیار ادیتور که تصمیم بگیرد و سپس مراحل انتخاب داور را انجام دهد یا بگوید آن را به مجله ی دیگری ارسال کنند.

9️⃣اکسپت (Accept)
یعنی مقاله جهت چاپ در مقاله قبول شده .

🔟ریجکت (Reject)
به معنای رد مقاله ی شما است.

بهتر است در این شرایط مقاله ی خود را بازخوانی کنید و آن را از نظر محتوایی بهتر کرده و بیانیه ی ژورنال در مورد رد مقاله را بخوانید و اشکالات خواسته شده را بر طرف کنید و آن را برای یک ژورنال دیگر که در ارتباط با موضوع مقاله شماست ارسال کنید.

مطالب مرتبط