معرفی برنامه‌ مطالعات شیعی دانشگاه لیدن (LUSSI)

علیرغم وجود برنامه‌های متمرکز در خصوص مطالعات اسلامی در بسیاری از دانشگاه‌های اروپا، از گذشته تا کنون، همواره خلأ وجود مطالعات متمرکز پیرامون تمامی شاخه‌های تشیع احساس شده است. هدف اصلی «برنامه مطالعات شیعی دانشگاه لیدن» حل این مشکل از طریق ارتقای سطح مطالعات شیعی با ارائه سخنرانی، برگزاری سمینار، کنفرانس، کارگاه، گفتگوهای آزاد و انجام مطالعات اختصاصی در این حوزه می‌باشد.
این برنامه بخشی از برنامه‌های تحقیقاتی «مرکز مطالعات اسلام و جامعه دانشگاه لیدن» (LUCIS) می‌‌باشد.

Shiʿi studies
The Leiden University Shiʿi Studies Initiative (LUSSI) is part of LUCIS.

While many European universities, Leiden included, have a proud tradition of research into Islamic studies, a topical and thematic focus on Shiʿi Islam in all its dispensation remains a desideratum. The primary objective of LUSSI is to address this lacuna by promoting the study of Shiʿism in all its expressions and disciplinarian approach through lectures and seminars, conferences and workshops, public debates and discussion fora, and dedicated studies.

About the manuscript below:
Illustration of the investiture of ʿAlī by the Prophet at Ghadīr Khumm from the earliest extant illustrated manuscript of al-Birūnī’s (d. 1048) The Chronology of Ancient Nations located at the Special Collections Department of Edinburgh University Library. The manuscript was produced by calligrapher Ibn Al-Kutbi in 1307.