ساختار و رفتار یک مقدمه

به طور کلی ساختار یک مقدمه به ترتیب زیر است:

✅ ارائه زمينه و ديدگاه درباره موضوع و اهميت (بیان مساله و اهمیت موضوع پژوهش)

✅مروري كوتاه بر متون علمي موجود(پیشینه یا تحقیقات انجام شده در گذشته در ارتباط با موضوع مورد بحث)

✅ بيان منطق منجر به انجام پژوهش(ضرورت و یا چرایی انجام پژوهش حاضر)

✅بیان هدف مطالعه(هدف اصلی از انجام پژوهش که معمولا شامل موضوع پژوهشه)