اهمیت و فواید بررسی مرور ادبیات تحقیق

بررسی مطالعات صورت گرفته به این منظور است که پژوهشگر نشان دهد که درگذشته، چه‌کارهایی درزمینهٔ موردنظر صورت گرفته و با استفاده از این مطالعه، پژوهشگر تحقیق خود را با تکیه‌بر پژوهش‌های گذشته آغاز کند. با استفاده از این کار به شناخت بیشتر مسئله موردنظر و ابعاد مسئله پی خواهد برد. با بررسی دقیق ادبیات پژوهش می‌توانید:

1⃣ مفاهیم کلیدی مسئله را بهتر درک کنید و با تکیه‌بر پیشینه‌ی تحقیقات گذشته بتوانید بین مسائل مختلف تحقیق رابطه برقرار نمایید؛

2⃣ شناخت کمبودها و خلأهای پژوهشی کارهای گذشته و استفاده از آن‌ها برای پیشبرد کار پژوهشی خود؛

3⃣ یافتن ابزارهای مناسب برای پژوهش؛

4⃣ فراهم شدن زمینه براى تدوین بهتر فرضیه‌های تحقیق؛

5⃣ نشان دادن کمبود پژوهش‌های پیشین و تأکید بر ضرورت پژوهش فعلی؛

6⃣ آشنایی با روند تحقیقات آینده پژوهشگران با استفاده از پیشنهاد‌های آن‌ها برای تحقیقات آینده؛

7⃣ فراهم شدن تکیه‌گاه محکم براى استدلال منطقى در مرحله بررسى و ارزیابى فرضیه‌ها و استنتاج، به‌ویژه در تحقیقات تاریخى، توصیفى تحلیلى، علّى و همبستگى؛

8⃣ آشنایى با کسانی که در موضوعات مشابه تحقیقات انجام داده اند