اشتباهات معمول در بررسی مرور ادبیات

اشتباهات معمول در بررسی پیشینه در بین پایان‌نامه‌های تحصیلی بیشتر به چشم می‌خورند. بسیارند پایان‌نامه‌هایی که یا با قضاوت شتاب‌زده و صریح حکم کرده‌اند: «هیچ تحقیقی درباره این مسئله یافت نشد»، یا تعداد بسیار کمی از تحقیقات مرتبط را معرفی کرده‌اند. در برخی موارد نیز که نقد و تحلیلی صورت گرفته است، به شکل منطقی ضرورت تحقیق کنونی توجیه نشده است و یا آدرس‌دهی تحقیقات پیشین، ناقص است و نقص‌هایی دیگر از این قبیل.

🔸توجه به اشتباهات زیر و سعی در پرهیز از آن‌ها می‌تواند از بروز نقص‌های مختلف ازجمله موارد مزبور پیشگیری کند.

🔅عدم تعریف دقیق مسئله و مفاهیم کلیدی آن؛
🔅تنبلی و شتاب‌زدگی در جست‌وجوی منابع؛
🔅پیشینه‌ی تحقیق خود را فقط بر یک یا دو مقاله گذاشتن؛
🔅تأکید بر نتایج تحقیقات و غفلت از روش‌ها و ابزارها؛
🔅قضاوت درباره تحقیقات، روش‌ها، مسائل و نتایج آن‌ها پیش از فهم درست آن‌ها.