The Routledge Handbook of Discourse Processes, Second Edition

  The Routledge Handbook of Discourse Processes, Second Edition
Michael F. Schober , ‎ David N. Rapp
2017 | ISBN-10: 1138920096 | 420 pages

 

این کتاب به بحث و بررسی در خصوص فرایند گفتمانی می پردازد و قصد آن  دارد تا شرایطب را فراهم نماید تا پژوهشگران بتوانند با در نظر گرفتن موضوعات بین رشته ای نقشه ی راهی پویا برای تکامل در این زمینه فراهم نمایند.

مطالب مرتبط