مقالات دکتر بهرام امیراحمدیان

۲۰. تحولات اوکرالین یا انقلاب نارنجی

۴۰. درجة‌ توسعه‌یافتگی‌ استانها و همسازی‌ ملی‌ در ایران

منبع: مطالعات ملی ۱۳۷۸ شماره ۱

۴۱. زمینه های قومی – جغرافیایی بحران سیاسی قفقاز