چاپ یک مقاله به دو زبان

💬 پرسش: مقاله ام در یک مجله علمی پژوهشی داخلی به زبان فارسی چاپ شده است، آیا انتشار همین مقاله در یک ژورنال انگلیسی زبان، انتشار تکراری (duplicate publication) محسوب میشود؟ (جزو مصادیق تقلب علمی)

✅ پاسخ: با تامین چند شرط زیر، مقاله شما میتواند قابل انتشار باشد

▫️ دریافت موافقت رسمی از سردبیران هر دو ژورنال (داخلی و خارجی).
▫️ وجود فاصله زمانی میان دو انتشار.
▫️ در مقاله دوم، باید به چاپ قبلی آن به زبان فارسی اشاره شود.

مطالب مرتبط