جنبش وطن پرستان اصفهان و بختیاری

 محمود فاضلی

کتاب جنبش وطن پرستان اصفهان و بختیاری نوشته دکتر نورالله دانشور علوی است که در سال ۱۳۷۷ از سوی انتشارات آنزان انتشار یافته است. پوشیده نیست که مردم اصفهان و آزادیخواهان پایتخت شاه عباس مخصوصا ایل بختیاری هر چند در نهضت مشروطه سهم بزرگی به عهده داشته و نقش مهمی ایفا کرده اند، اما متاسفانه حق آزادیخواهان اصفهان و بختیاری ها به خوبی ادا نشده است. کتاب در واقع خاطرات شخص نویسنده است و در آن شمه ای از خدمات خوانین بختیاری و قربانی هایی که این طایفه و مجاهدین اصفهان در راه استقرار مشروطه کرده اند مورد اشاره قرار گرفته است. کتاب در پانزده فصل و عناوینی همچون: آغاز نهضت در اصفهان، قتل مونس السلطنه در منزل نورالله، بسیج سواران بختیاری و آمادگی صمصام السلطنه، ورود ضرغام السلطنه به اصفهان و پیروزی، فتح تهران و خلع محمد علی میرزا، طغیان ارشد الدوله معروف و شکست سالارالدوله به وسیله اردوی بختیاری و کشمکش آزادیخواهان با عمال روسیه مورد اشاره این کتاب ۲۳۷ صفحه ای قرار گرفته است.

روزنامه شرق

یک‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۸۵، شماره ۸۱۵