حقوق تجارت؛ مبحث اسناد تجاری، قسمت ششم

با ارائه استاد دکتر سیدابوالفضل حسینی سیرت

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم

از جمله مباحث حقوق تجارت بحث مربوط به اسناد تجاری است که یکی از مباحث مهم حقوق تجارت به شمار می‌رود. بحث اسناد تجاری در شش قسمت توسط استاد دکتر سید ابوالفضل حسینی سیرت برای کارآموزان محترم قضایی مرکز آموزش قضات بیان شده است که به بررسی اسناد تجاری در مفهوم خاص (برات، سفته و چک) پرداخته و قانون صدور چک را با آخرین اصلاحات آن دربرمی‌گیرد.

مطالب مرتبط