دوفصلنامه مدیریت مدرسه

 شماره جاری: دوره 8، شماره 4، زمستان 1399  

علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

1. نقش مدیران مدارس در توسعۀ کامیابی شغلی معلمان: پژوهشی ترکیبی

سکینه اشرفی؛ حسن رضا زین آبادی


علمی-پژوهشی (کیفی)

2. «مدرسۀ نامرئی ایرانی» یک حوزۀ مطالعاتی نوین در مدیریت آموزشی

علی خلخالی؛ محمدرضا کرباسچی؛ زهره شکیبایی


3. فراترکیب عوامل مؤثر در ارزشیابی عملکرد مدیران مدارس

سید محمد میرکمالی؛ فرشته قائمی؛ رضا رستمی؛ کیوان صالحی


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

6. طراحی الگوی مطلوب رهبری اصیل برای مدیران مدارس

محمدرضا عباس پور؛ احمد اکبری؛ مهدی زیرک؛ حسین مومنی مهمویی


علمی-پژوهشی (کیفی)

7. بازنمایی تجارب موفقیّت و ناکامی مدیران مدارس

توران رستمی هفشجانی؛ محبوبه سادات فدوی؛ زهرا یوسفی


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

8. طراحی و اعتبارسنجی الگوی ارزشیابی تعالی فردی معلمان مدارس

میثم قویدل باجگیران؛ مسلم چرابین؛ الهام فریبرزی؛ احمد اکبری


علمی-پژوهشی (کمّی)

9. نقش رهبری تحوّلی مدیران در سلامت سازمانی مدارس: آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی

امیر کیذوری؛ سید احمد محمدی حسینی؛ عذرا حسین پور


علمی-پژوهشی (کیفی)

14. طراحی الگوی توسعه و نگهداشت استعداد در آموزش و پرورش: پژوهشی کیفی

حسین خنیفر؛ صلاح الدین ابراهیمی؛ بهمن غلامی


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

16. آینده پژوهی پیشران‌ها و عوامل کلیدی مؤثر بر توسعۀ حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی

امیر یوسفی؛ صادق ملکی آوارسین؛ بهنام طالبی


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

18. ارائه الگوی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی مدیران مدارس مقطع ابتدایی

ساناز حاج حسنی؛ فردین باتمانی؛ سهیلا حسین پور


19. طراحی و اعتبار سنجی الگوی اخلاق حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی: پژوهشی ترکیبی

نازنین زاده مرادیان الانی؛ ابراهیم پورحسینی؛ حسین مهرداد

مطالب مرتبط