پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم و هوش مصنوعی

این کنفرانس در 21 تا 22 اکتبر ۲۰۱۸ در شهر نایروبی کنیا برگزار خواهد شد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت این کنفرانس مراجعه نمایید.

محورهای این کنفرانس عبارتند از:

Advanced Intelligent Systems
Ant Colony Optimization and Swarm Intelligence
Artificial Immune Systems
Artificial Intelligence
Artificial Life
Associative Memory
Automatic Annotation
Bioinformatics and Biological Computing
Case-Based and Temporal Reasoning
Cognitive Science
Computational Intelligence
Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology
Computer Vision Systems
Connectionism
Data Fusion
Data Mining and Data Fusion
Data Mining and Knowledge Discovery
Decision Support Systems
Distributed Artificial Intelligence
DNA Computing
Emotional Intelligence
Evaluation and Refinement of Intelligent Systems
Evolutionary Computation
Evolutionary Optimization
Evolutionary Strategies
Feature Extraction
Firefly Algorithm
Fuzziness in Chaotic Systems
Fuzziness in Multi-Agent Systems
Fuzzy Aggregation Techniques
Fuzzy Control
Fuzzy Decision Making
Fuzzy Inference
Fuzzy Logic and Systems
Fuzzy Mathematics
Fuzzy Optimisation
Fuzzy Reconfigurable Systems
Fuzzy Systems and Hardware
Genetic Algorithms Human-machine Interaction
Intelligent Classification
Intelligent Control
Intelligent Distributed Sensor Networks
Intelligent Hybrid Systems
Intelligent Image Processing
Intelligent Information Retrieval
Intelligent Information Systems
Intelligent Measurement
Intelligent Signal Processing
Intelligent Systems
Intelligent Tutoring Systems
Interval Computation
Knowledge Discovery
Knowledge Representation
Learning and Memory
Logical and Probabilistic Inference
Machine Learning
Mechatronics
Modeling the Real World through Contexts
Multi-Agent Systems
Multimedia Mining
Natural Language Processing
Neural Networks
Neuro-fuzzy Systems
Ontology-based Intelligent Systems
Particle Swarm Optimization
Pattern Recognition
Probabilistic Reasoning
Reinforcement Learning
Robotic Technologies
Rough Sets
Spatio-Temporal Reasoning
Statistical and Structural Pattern Recognition
Support Vector Machines
Swarm Intelligence
Syntactic and Semantic Processing
Uncertain Reasoning
Web Mining

مطالب مرتبط