پروپوزال تاثير شخصيت بزه ديده بر مسئوليت كيفری بزه كار

دانلود فایل

در قانون و حقوق كيفری ايران عوامل تشديد و تخفيف مسئوليت كيفری بزه كار بيان شده نظير عواملي چون تعدد و تکرار جرم كه در بحث تشديد مجازات مطرح است و عواملي مانند همکاری بزهکار با مراجع قضايي، از عوامل تخفيف محسوب مي شود، لکن تاثيرشخصيت بزه ديده هم به لحاظ تخفيف مجازات بزهکار و هم از جهت تشديد مجازات بزهکار موثر به نظر ميرسد. مثلا توهين به افراد مي تواند حسب شخصيت فرد بزه ديده مجازاتهای متفاوت در پي داشته باشد. توهين بزهکار، گاهي به شهروند است گاهي به كارمند، گاهي به مراجع تقليد و گاهي به رهبری است. در تمام موارد توهين يک جرم است، اما مجازاتها متفاوت مي باشد. علت تشديد و تخفيف، شخصيت بزه ديده در موارد فوق الاشعار است. از سوی ديگر در جرائمي چون قتل نيز شخصيت افراد بزه ديده (مقتول) چون مجنون بودن، كافر بودن، مرتد بودن، مهدورالدم بودن نيز در كيفيت مجازات موثر است. اين پايان نامه به موارد تاثير شخصيت بزه ديده در مجازات بزهکار مي پردازد….

مطالب مرتبط