مدیریت سازمانی ضرورت تربیت سیاسی و آمادگی دفاعی

دانلود فایل

رشد وتوسعه نظام های آموزش وپرورش ، ویژگی بارز جامعه عصرماست که پیامد آن تبدیل نظام آموزشی به سازمانی عظیم وفراگیر باتعدادکثیری دانش آموز، وظایف متعدد، معلمان وکارکنان فراوان با دانش ومهارتهای گوناگون است ومنابع مادی ومالی عظیمی مصرف می کند واثرات ونتایج دامنه داری به بار می آورد.گردش کار چنین سازمانی بی تردید ، درگرو هدف گذاری وبرنامه ریزی سنجیده وسازماندهی هوشمندانه است ونتیجه بخش بودن فعالیت ها وخدمات حساس وخطیر آن مستلزم رهبری ومدیریت اثربخش است وآشنایی دبیران درس آمادگی دفاعی بلحاظ تفکر بسیجی وبینش سیاسی واجتماعی که دارندوتمام سعی وتلاش شان پیشرفت مادی ومعنوی جامعه اسلامی است وخود ،مدیران ورهبران نظام آموزشی درسطوح مختلف آن محسوب می شوند باعلم وآگاهی به موضوعات مدیریت سازمانی می تواننددرعرصه تعلیم وتربیت نقش آفرینی نمایند وبه الگویی برای سایرافراددر سازمان های آموزشی وحتی غیر آموزشی تبدیل شوند که نتیجه ارتقاء بهره وری ، کارآیی واثربخشی سازمان ها وارائه خدمات آموزشی بهتر وتولیدات باکیفیت درزمینه مسائل علمی فرهنگی ، سیاسی اجتماعی و…خواهد بود

مدیریت سازمانی:

سازمان ومدیریت لازم وملزوم یکدیگرند ، وجود یکی بدون دیگری بی معناست ، فعالیت مدیریت درسازمان اتفاق می افتد وسازمانی نیست که به مدیریت نیاز نداشته باشدپس مدیریت سازمانی امری اجتناب ناپذیراست ازاین روعلم وآگاهی پیرامون آن برای بانیان نظام آموزشی امری حیاتی است.

تعریف سازمان:

عبارتست از هماهنگی معقول عدّه ای ازافرادکه برای تحقق هدفی مشترک ازطریق تقسیم وظایف وبرقراری روابط منظم ومنطقی بطور پیوسته فعالیت می کنند.

پس سازمانها :

1) هدفدارند
2) ترکیب اجتماعی دارند
3) فعالیت شان پیوسته ومستمر است
4) عقلانی ومنطقی عمل می کنند.

تعریف مدیریت:

فن وهنر قدیمی است که درگذشته های دور عموماً بوسیله سلاطین، روحانیان وفرماندهان نظامی ودرگذشته های نزدیک توسط مدیران تجاری ودولتی بکار می رود. منتهامدیریت تعاریف متعددی دارد که به چند مورد اشاره می شود:

مدیریت هنر انجام کار بوسیله دیگران است( فالت 1924م)
شیوه های هماهنگ سازی فعالیت های فردی وگروهی برای تحقق اهداف گروهی است(دانلی1971م)
ایجادمحیطی مؤثّر برای افرادی که درگروه های رسمی سازمانی فعالیت می کنند( کونتز- اودانل1972م)
کارکردن باوبوسیله افراد وگروه ها، برای تحقق اهداف سازمانی است( هرسی – بلانچارد1972م)
هماهنگ سازی منابع انسانی ومادی درجهت تحقق هدفها ست(کاست –رزونزویک1974م)
فراگرد تصمیم گیری ، برنامه ریزی ، سازماندهی، رهبری، کنترل منابع انسانی، مادی، مالی واطلاعاتی سازمان به منظور تحقق اثربخش وکارآمد هدفها ی آن است.(گریفین1987م)
دراین تعریف منظوراز اثربخشی، انجام دادن کاردرست ومطابق باهدف است ومنظوراز کارآیی انجام دادن کار به شیوه ی منظم وباکمترین اتلاف است مثلاً دبیرستانی که باکمترین هزینه ممکن دانش آموزان فرهیخته ای تربیت کرده وتحویل دانشگاه می دهد کارآمد است.

ملاحظه می شود که تعریف گریفین از دقت وظرافت خاصی برخورداراست وتعریفی است که تقریباً تمامی مهارت های مدیریت راشامل می شود.

مهارتها وکارکردهای مدیریت:

بااین توضیح که درمورد منابع یادشده بایستی برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری وکنترل صورت گیرد تااهداف سازمانی محقق گردد یعنی کارمدیریتی صورت گیرد. دراین زمینه صاحب نظرانی مانند هانری فایول، گیولیگ طبقه بندی های خاصی از کارکرده اومهارتهای مدیریت ارائه کرده اند که به اختصار به بیان می شود.

کارکردهاومهارتهای پنجگانه ی مدیریت ازدیدگاه هانری فایول :

1) برنامه ریزی : یعنی پیش نگری وتدارک وسایل برای عملیات آینده

2) سازماندهی : یعنی ترکیب وتخصیص افرادومنابع دیگربرای انجام دادن کار

3) فرماندهی یا رهبری: یعنی هدایت وجهت دهی افراددرانجام دادن کار

4) هماهنگی : یعنی وحدت ویگانگی بخشیدن به همه کوشش هاوفعالیت ها

5) کنترل ونظارت: یعنی رسیدگی به این که آیا کلیه ی امور وفعالیت ها مطابق بامقررات ودستورات صورت گرفته است یا نه؟

کارکردهاومهارتهای هفتگانه ی مدیریت ازدیدگاه گیولیگ :

برنامه ریزی
سازماندهی
کارگزینی وکارمندگری
رهبری، هدایت کردن، اداره کردن یا جهت دادن
هماهنگی
گزارش دهی
بودجه بندی
پس مدیریت دارای این چنین کارکردها ومهارت هایی است که می تواند فعالیت های اعضای سازمان ومنابع آن راصرف نظر از نوع سازمان به منظور دستیابی به هدفهای سازمانی دراختیارگیرد.
ازاین رو یک مدیر یارهبر آموزشی ماننددبیرکلاس آموزشی باید به مهارتهای مدیریت تسلط کاملی داشته باشد تااین که مدیریت اثربخش وکارآمدی را برجای گذاردوتلاش خواهد شد، درادامه مطالب این مهارتها به اختصار تبیین شود.

مطالب مرتبط