مجله جامعه شناسی ایران

مجله جامعه شناسی ایران، نشریه‌ای است که با امتیاز رسمی انجمن جامعه‌شناسی ایران منتشر می‌شود. این نشریه در آغاز تا سال 1380 با عنوان “نامه انجمن جامعه‌شناسی ایران”- در 5 شماره از سال 1371 تا 1380- منتشر می‌شد و از 1381 به صورت فصلنامه (4 شماره در سال) تاکنون انتشار یافته است.

حامی اصلی این مجله به طور عمده اعضاء انجمن جامعه‌شناسی ایران هستند که هم در تشکیل انجمن و هم در ارسال مقاله به دفتر مجله جهت چاپ و انتشار، همکاری داشته. اعضاء هیأت تحریریه و مدیر مسئول که رئیس منتخب انجمن جامعه‌شناسی ایران است هم از اعضاء پیوسته انجمن هستند. با این همه مجله جامعه‌شناسی ایران دریافت مقاله از نویسندگان بیرون حوزه رسمی انجمن را استقبال می‌نماید، البته به شرطی که با سیاست مجله و با مسائل و واقعیت‌های جامعه‌شناختی (به طور نظری و/یا تجربی) همنوا باشد.

شماره جاری: دوره 17، شماره 4، زمستان 1395  XML

پژوهشی

1

تأملی نظری در باب موانع توسعۀ فمینیسم اسلامی

صفحه 3-24
نعیما محمدی؛ علی محمد حاضری
2

دور هم_ بودگی و با هم_ بودگی: بررسی رابطه تشکل‌های سیاسی دانشجویی با امر سیاست

صفحه 25-50
محمد رضایی؛ حامد کیا
3

بررسی مقایسه‌ای فعالیت‌های اشتراکی با همسر در خانواده‌های تک‌شاغل و خانواده‌های هردو شاغل (مورد مطالعه: متاهلین شهر تهران)

صفحه 51-73
فاطمه مدیری
4

قومیت و احساس طرد اجتماعی؛ مخاطرات اجتماعی پیش رو (مورد مطالعه؛ قوم عرب شهرستان اهواز)

صفحه 74-104
عبدالرضا نواح؛ سید عبدالحسین نبوی؛ خیری حیدری
5

بررسی جامعه شناختی پتانسیل خیانت در روابط زناشویی و عوامل مؤثر بر آن در بین کارمندان ادارات دولتی و خصوصی

صفحه 105-138
مصطفی اجتهادی؛ گلناز واحدی
6

اعتیاد به موبایل درجوانان تهرانی: یک بررسی جامعه شناختی

صفحه 139-164
سید کمال الدین موسوی؛ یاسمن شفیق
مطالب مرتبط