نکات مهم و کاربردی برای تهیه تحقیق علمی

انتخاب روش تحقیق

استفاده از يك روش در پارادايم كيفي داراي مبنا ومنظور خاصي است وداده هاي آن با داده هاي روشي كه در يك انگاره يا پارادايم كمي به كار گرفته مي شود، بسيار متفاوت خواهد بود.
روشهاي متفاوت تحقيق، دانش متفاوتي در باره پديده مورد مطالعه توليد مي كنند. سؤال درباره اینکه كدام روش بهترين است؟ تنها سؤالي درباره روش نيست بلكه يك سؤال گسترده روش شناختي است كه جنبه فلسفي هم دارد.
برای انتخاب روش مناسب در تحقیق، بهترين كار در اين مورد اين است كه چند قدم عقبتر برگرديم و بجاي پرسيدن در بارة روش تحقيق و فنون مورد نياز به بررسي بيشتر اهداف و سؤالات تحقيق بپردازيم.
به خاطر داشته باشيم كه نوع سؤال و روش پرسيدن آن، در اين كه نياز به انجام چه كاري داريم تا به پاسخ قابل اعتمادي برسيم تأثير دارد.

🖌برای انتخاب روش مناسب باید آمادگی داشته باشید که به اين سؤالات، پاسخ كاملاً روشني بدهيد:
تحقيق خودرا چگونه مي خواهيد انجام دهيد؟
راهبرد و رويكرد شما چيست؟
از كدام روش يا فن تحقيق مي خواهيد استفاده كنيد؟

در نظر داشته باشید اگر هنوز در در ترديد و ابهام هستيد به این معناست که باید مطالعه بيشتری درباره موضوع بكنيد.

🔻اگر ترديد و ابهامي در كار نيست بايد بتوانيد:
1️⃣ مزيتهاي روش يا روشهاي انتخابي خود را بيان كنيد.
2️⃣ معايب يا محدوديتهاي آن را بر شماريد.
3️⃣ روش يا روشهايي را كه به عنوان جايگزين در نظر گرفته ايد معرفي كنيد.

مطالب مرتبط