راهنمای جلوگیری از تکراری بودن موضوع پایان نامه

برای حل این مشکل پیشنهاد می شود مراحل ذیل را دنبال کنید:

1 – مرحله اول: جستجو در اصلی ترین منبع پایان نامه های فارسی یعنی وبسایت ایران داک است
http://www.irandoc.ac.ir

2 – مرحله دوم: مراجعه به شبکه جامع سیمرغ(نوسا) و جستجو در این سامانه می باشد
http://simorgh.nosa.com

3 – مرحله سوم: جستجو در سیکا یعنی سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد است
http://sika.iau.ir/portal/tabid/86/Default.aspx

4 – مرحله چهارم:جستجو در طرح های پژوهشی جهاد دانشگاهی
http://fa.projects.sid.ir

5 – مرحله پنجم:سایت کتابخانه ملی و اسناد

www.nlai.ir

6 – مرحله ششم: مشورت با اساتید حوزه مدنظر

مطالب مرتبط