تاریخ اصفهان (رجال و دانشمندان) دوره سه جلدی منتشر شد

این دوره سه جلدی توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نوشته  ماهدخت بانو همایی منتشر شده است.