فصلنامه پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی

 شماره جاری: دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398  

6. ایران‌گرایی در تاریخ‌نگاری محلی عصر ناصری

صفحه 311-340

 10.22059/JHIC.2019.286425.654039

حسین مفتخری؛ سهراب یزدانی؛ جواد عباسی؛ جواد شجاعی


مطالب مرتبط