تعلیم و تربیت در منظر پست مدرنیسم

دانلود فایل

در چند دهه اخیر ‘ دیدگاه فلسفی و اجتماعی نوینی در آثار متفکران مطرح شده است که از آن به “پست مدرنیسم” یاد کرده اند. این دیدگاه ‘ همچنان که در قلمرو های مختلفی چون فلسفه‘سیاست‘هنر‘فرهنگ‘و علوم اجتماعی مسائل و مباحث تازه ای را برانگیخته ‘ در عرصه تعلیم وتربیت نیز پرسشها و نگرشهای جدیدی را به میان آورده است. درمقاله حاضر‘این دیدگاه و دلالت های آن در حوزه تعلیم و تربیت به اجمال بررسی خواهدشد.ابتدا در بحث از”مدرنیسم وپست مدرنیسم ” ‘زمینه های ظهور پست مدرنیسم در مدرنیسم بیان خواهد گردید. سپس ویژگی های اساسی دیدگاه پست مدرنیسم تحت عنوان “شرایط پست مدرن” توضیح داده خواهد شد؛ و سرانجام‘پیامدهای این دیدگاه در تعلیم و تربیت ‘ تحت عنوان “پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت ” مورد بحث قرار خواهد گرفت.

روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 1375 شماره 56

مطالب مرتبط