معرفی پرسشنامه سبك هاي تفكر استرنبرگ و واگنر TSI فرم كوتاه

اين پرسشنامه داراي 65 سوال بوده و هدف آن بررسي سبك هاي تفكر مختلف در افراد (سبك تفكر قانوني، سبك تفكر اجرائي، سبك تفكر قضائي، سبك تفكر كلي، سبك تفكر جزئي، سبك تفكر آزاد انديش، سبك تفكر محافظه كار، سبك تفكر سلسله مراتبي، سبك تفكر سلطنتي، سبك تفكر اوليگارشي، سبك تفكر آنارشيست، سبك تفكر دروني، سبك تفكر بيروني) مي باشد.
بخشی از سوالات:
1 ترجيح مي دهم كه به مسائل خاص بپردازم تا سوالات كلي.
2 هنگام صحبت كردن يا نوشتن درباره موضوعات، به يك موضوع كلي مي پردازم.
3 هنگام شروع يك تمرين يا مسئله، دوست دارم ايده هايم را با دوستان يا همسالان در ميان بگذارم.

 

مطالب مرتبط