سیاهه روانی اجتماعی نیرومندی من

سیاهه روانی اجتماعی نیرومندی من (توانمندی_ایگو)
(Psychosocial Inventory of Ego Strength (PIES

هدف از اجرا: بررسی 8 نقطه قوت «من» (امید، اراده، هدف‌مندی، شایستگی، صداقت، عشق، مراقبت و خرد)
رده سنی، بزرگسال
تعداد ماده‌ها: فرم 32 و 64 سوالی

در حالی‌که مقیاس‌های مختلفی در مورد هر یک از مراحل روانی-اجتماعی خاص مثل هویت وجود دارد اما اندازه‌گیری نیرومندی من در ادبیات پژوهش مورد غفلت قرار گرفته است. در پاسخ به این غفلت، سیاهه روانی- اجتماعی نیرومندی من (مارکستروم و همکاران، 1997) به عنوان یک مقیاس خودگزارشی از 8 نیرومندی «من» ساخته شده و اعتبار و روایی آن مورد تایید قرار گرفته است. هر خرده‌مقیاس PIES شاخصی از حل تعارض مرحله روانی- اجتماعی مربوط به خود است. به طور کلی، این سیاهه به عنوان مقیاسی از رسش و سازگاری روانی- اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد (مارکستروم و مارشال، 2007).

مطالب مرتبط