نشریه دستاوردهای روانشناختی

این نشریه در “ایران ژورنال” نظام نمایه سازی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم  و فناوری(RICeST) به نشانی www.ricest.ac.ir و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) به نشانیwww.isc.gov.ir نمایه می شود.

شماره جاری: دوره 24، شماره 2 (شماره جاری )، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-160 
1

اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری‌های شناختی (CBM) بر ترک سیگار

صفحه 1-22
محمد صادق منتظری؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ ایمان اله بیگدلی؛ پرویز صباحی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/PSY.2017.21107.1751
2

طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم خودتنظیمی در محیط کار

صفحه 23-42
طیبه رحیمی پردنجانی؛ علی محمدزاده ابراهیمی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/PSY.2018.19918.1669
3

اثربخشی آموزش شناختی بر عملکرد اجرایی و توجه تقسیم شده کودکان مضطرب

صفحه 43-64
پروانه نهروانیان؛ پرویز عسکری؛ فریبرز درتاج؛ فرح نادری؛ سعید بختیارپور
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/PSY.2018.23754.1911
4

مقایسه اثربخشی روش بازی‌درمانی با گل‌درمانی در درمان نقص‌توجه کودکان دبستانی

صفحه 65-80
ساره معرف؛ نادره سهرابی شگفتی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/PSY.2018.16431.1434
5

اثربخشی درمان فراتشخیصی بر انعطاف‌پذیری شناختی، تنظیم هیجان و عامل hb در بیماران دیابتی

صفحه 81-100
مریم نصری؛ حسن احدی؛ فریبرز درتاج
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/PSY.2018.20969.1741
6

نقش خلاقیت، ذهن آگاهی و عملکرد تحصیلی بر بهزیستی روانی با میانجی مشکلات روان شناختی

صفحه 101-116
مرتضی امیدیان؛ شادی احمدی؛ سمانه اسعدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/PSY.2018.23640.1907
7

کمال‌گرایی مثبت و منفی و عملکرد تحصیلی: اثرات واسطه‌ای سبک هویت و تعهد هویت

صفحه 117-136
سمانه غلامی؛ مجید غفاری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/PSY.2018.18271.1568
8

رابطه طردشدگی در محیط کار با عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک شغل؛ نقش میانجی‌گر خشنودی شغلی

صفحه 137-160
نسیم خواجه پور؛ کیومرث بشلیده؛ مصطفی بهارلو
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/PSY.2018.17802.1529
مطالب مرتبط