دو فصلنامه مطالعات زن و خانواده

دو فصل نامه ” مطالعات زن و خانواده“، نشریه علمی پژوهشی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س) است که مقالات اصیل منتج از یافته های پژوهشی، مقالات مروری(نظام مند و فراتحلیل، …) مقالات موردی و مقالات نظریه پردازی درحوزۀ زن و خانواده را به چاپ می رساند. مقالات اصیل و پژوهشی در اولویت قرار دارند.

مقالات پر بازدید