هفته ایران در آلمان غربی در سال 1975

سال1975در شهر هامبورگ آلمان غربى “هفته ایران” برگزار شد و 3 خودروی ایرانى یعنی ژیان، پیکان جوانان و مهاری با پلاک عبور موقت تهران و عبارت ساخت ایران در مقابل هتلی به نمایش درآمدند.

مطالب مرتبط