چگونه بفهمیم که یک مجله گرایش کمی دارد یا کیفی؟

اکثر مجلات برای اینکه نشان دهند که به روی انواع تحقیق ها باز هستند، معمولا در وب سایتشان می نویسند که هر دو دسته تحقیق را قبول می کنند، چه کمی و چه کیفی! اما به این نباید اعتماد کرد. بهترین کار این است که مقالات دو سه سال اخیر مجله را نگاه کنیم و ببینیم که عمدتا کمی هستند یا کیفی. البته دقت کنید که به صورت کلی، سهم مقالات کمی بیشتر از مقالات کیفی است.
✔یعنی مثلا حتی در مجلاتی که خیلی هم گرایش به روش تحقیق کیفی دارند، شاید بیش از نیمی از مقالات کمی باشند. به همین خاطر همیشه باید این را نسبت به سایر مجلات مقایسه کنیم. مثلا در نکته قبلی گفتیم که درصد مقالات کیفی در مجله ای مانند Administrative Science Quarterly که گرایش کمی دارد کمتر از 5 درصد است، در مجله ای که حالت متوازن دارد مثل Organization Science حدود 20 درصد است و در مجله ای مانند Organization Studies که گرایش کیفی دارد مثلا در حدود کمی بالای 50 درصد می باشد.

مطالب مرتبط