فرآیند های بعد از تایید پروپوزال

1. باید استاد راهنما پایان‌نامه را خوانده و تایید کند و سپس استاد مشاور هم پایان‌نامه را مطالعه و تایید کند.

2. واحد آموزش بررسی می کند که دانشجو واحد باقی مانده نداشته باشد و معدل وی قطعی شده باشد (اگر نمره درس در وضعیت ثبت اعتراض باشد، قابل قبول نیست و حتما باید قطعی و در کارنامه ثبت شده باشد).

3. واحد مالی تایید کند که دانشجو حتی دانشگاه یا صندوق رفاه، بدهکاری نداشته باشد.
4. مدیر گروه رشته، داور را تعیین می کند.
5. واحد پژوهش تایید کند که فاصله حداقل زمان بین تصویب پروپوزال تا روز دفاع رعایت شده باشد. حداقل یک هفته زمان لازم است تا داوران پایان‌نامه را مطالعه کنند و ممکن است بیشتر از یک هفته هم طول بکشد. همچنین واحد پژوهش بررسی کند که استاد راهنما ظرفیت دارد یا خیر. اگر ظرفیت استاد راهنما تکمیل نشده باشد، عنوان پایان‌نامه ثبت شده و یک کد 14 رقمی به آن اختصاص می یابد، که اصطلاحا به این فرآیند “کدینگ پایان‌نامه” می گویند.

6. داور، پایان‌نامه را آماده دفاع ارزیابی کنند و با امضا زدن تایید نمایند.
7. دانشجو با کمک مدیر گروه رشته ، با استادان راهنما و داوران و ناظر همچنین با دانشگاه هماهنگ می کند و روز و ساعت جلسه دفاع مشخص می شود.
8. در نهایت رئیس دانشکده نیز امضا می زند.

همه این مراحل اگر به درستی طی شود، دانشجو می تواند در روز و ساعت مشخص شده پس از یک هفته اطلاع رسانی از پایان‌نامه خود دفاع نماید.

مطالب مرتبط