یادآوری یک‌سری نکات مهم هنگام نگارش پروپوزال

1️⃣ در قسمت بیان مساله، ابتدا اثبات کنید که یک مشکل وجود دارد ( با ذکر منبع) بعد اهداف و راه حل پیشنهادی خودتان را مطرح کنید.

2️⃣ قسمت سوالات فرعی با فرضیه ها متناسب باشند. ( فرضیه ها به صورت یک جمله خبری باشند)

3️⃣ زمانی که پیشینه مینویسید حتما یک جدول هم آخر این قسمت ترسیم کنید و تفاوت ها و تشابه های کار خودتان را با پیشینه در این جدول بررسی کنید. این کار نوآوری کار شما را مشخص خواهد کرد. حداقل 10 مقاله که 5 تا داخلی و 5 تا خارجی باشد برای پیشینه کفایت میکند ( به روز).

4️⃣ لازم نیست در پیشینه تمام بخش های مقالات انگلیسی ترجمه شود، همین که عنوان، اهداف، روش تحقیق، ابزار پژوهش، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری را بدانید کفایت می‌کند که اینها هم در قسمت چکیده استاندارد یک مقاله وجود دارد.

5️⃣ منابع آخر را طبق یک فرمت استاندارد بنویسید. به ترتیب حروف الفبا، فارسی جدا و انگلیسی هم جدا.

مطالب مرتبط