انواع فراتحلیل

میلر و پولک در سال 1994 فراتحلیل را به سه دسته تقسیم می کند:

1️⃣ دسته اول: فراتحلیلی که صرفا نقاط قوت اثر یک متغیر را در مطالعات مختلف بررسی و آن را به طور خلاصه بیان می کند.

2️⃣ دسته دوم: در این دسته علاوه بر تلخیص نقطه قوت یک اثر، برای تشریح ناهمگونی و عدم تجانس منابع از تحلیل هی تعدیل کننده استفاده می شود.

3️⃣ دسته سوم: در دسته علاوه بر فعالیت های دو دسته قبل، با بررسی متغیر هایی که در یک تحقیق مورد دستکاری قرار نگرفته اند، شواهدی جدید را برای یک نظریه ارائه می شود.

ویژگی های اصلی فراتحلیل :

1. فراتحلیل مقید به روش آماری آماری خاصی نیست، و دارای ماهیت کمی و چند روشی است.
2. در مورد کیفیت پژوهش های گذشته پیش داوری نمی کند
3. فراتحلیل در حقیقت یک نوع ترکیب است نه تحلیل
4. فراتحلیل را می توان به عنوان یک بازنگری در پیشینه پژوهش یک موضوع در نظر گرفت که مبتنی بر پارادایم تراکمی دانش است.
5. فراتحلیل در واقع تحلیل تحلیل هاست و نوعی ارزشیابی ارزشیابی ها ، یعنی فرا ارزشیابی محسوب می شود
6. فراتحلیل نوعی تحلیل ثانویه است. یعنی ترکیب کمی نتایج مطالعات بدون توجه به داده های اصلی اولیه

مطالب مرتبط