عبارات معمول در پیشینه تحقیق

🔠1. Previous studies have reported…
مطالعات قبلی نشان داده اند که …
🔠2. Recent evidence suggests that…
شواهد اخیر نشان میدهد که …
🔠3. Several attempts have been made to …
تلاش‌های زیادی در زمینه… شده است.
🔠4. Studies of X show the importance of …
مطالعه ایکس اهمیت… را نشان میدهد.
🔠5. A number of researchers have reported…
تعدادی از پژوهشگران گزارش کرده اند …

🔠6. Recently investigators have examined the effect of X on Y.

مطالب مرتبط