خودسرقتی

متاسفانه عدم آگاهی کافی از انواع مصادیق سرقت علمی (Plagiarism) و گسترش روزافزون تعداد مجلات آنلاین و نیاز اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ارتقا و چاپ مقاله، یکی از دلایل گرفتارشدن پژوهشگران در اتهام نقض کپی رایت می باشد که موجب آسیب زدن به اعتبار اشخاص، موسسه/دانشگاه صاحب مقاله میگردد.

از موارد سرقت علمی، Self-Plagiarism یا خود-سرقتی است!
شاید درابتدا قدری مضحک بنظر برسد، چگونه میتوان فردی را به دزدی از خود متهم کرد؟

تعریف خودسرقتی: بازنشر (کامل/بخشی از) کار قبلی خود با ظاهری جدید در قالب اثری نو، بدون ارجاع به کارقبلی! (بازسازی فریبنده Recycling Fraud).

از مصادیق این نوع سرقت چاپ مجدد مقاله در مجله دیگر با تغییر درعنوان آن و تغییرات جزئی بعنوان اثری جدید است.

مطالب مرتبط