تاثیر طول عنوان مقاله

آدریان لچفورد و همکاران با ارزیابی 140 هزار مقاله پرارجاع منتشر شده در سالهای 2007 تا 2013 متعلق به نمایه Scopus، طول عنوان مقالات را با تعداد دفعات ارجاع به آن مقایسه نمودند. نتیجه جالب توجه بود!

مطابق گزارش این پژوهش تحت عنوان “مزایای عنوان کوتاه برای مقاله” در ژورنال “Royal Society Open Science” ژورنال هایی که مقالات با عنوان کوتاه تر منتشر می کنند، بیشتر مورد ارجاع قرار میگیرند!

مطالب مرتبط