نسخه پروف مقاله یا Gallery Proof

در مجلات علمی معتبر هنگامی که مقاله شما بعد از فرآیند داوری پذیرفته شد و شما اصلاحات لازم را انجام دادید و نسخه نهایی مقاله خود را تحویل مجله دادید پس از مدتی (حدود یک ماه) فایل نهایی مقاله شما در قالب فرمت ژورنال برایتان ارسال می گردد که با آن نسخه پروف مقاله می گویند. در واقع هدف از این مرحله کنترل کلی مقاله ای است که به زودی چاپ می گردد.

مطالب مرتبط