منظور از پرسشنامه استاندارد چیست ؟

برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای تحقیق، در پروپوزال، پایان‌نامه و رساله، ضروریست از پرسشنامه های استاندارد استفاده شود، ویژگی های پرسشنامه های استاندارد عبارتست از :

1- دارای بخش معرفی باشد : نام بنیانگذار پرسشنامه، سال بنیانگذاری، تعداد سوالات، مشخص باشد، اگرپرسشنامه دارای خرده مقیاس باشد، در این قسمت آورده می شود.

2- دارای روش اجرا و نمره گذاری باشد.

3- روش تفسیر داشته باشد.

4- روایی و پایایی داخلی و خارجی اش مشخص باشد

مطالب مرتبط