اصطلاحات رایج در ارسال مقاله به ژورنال های بین المللی

1️⃣ژورنال (Journal)
بیشتر به معنای مجلات علمی آکادمیک است. مقالات در این ژورنال ها چاپ میشوند

2️⃣مگزین (Magazine)
به معانی مجلات عمومی است.

3️⃣سابمیت (Submit)
ثبت و ارسال مقاله ی خود به یک مجله را سابمیت میگویند. سابمیت به معنای ارائه کردن است و فقط باعث معرفی کردن مقاله خود در آن ژورنال میباشد و هیچ امتیاز علمی ندارد و جز رزومه حساب نمیشود. ممکن است در بعضی از دانشگا ها ، سابمیت مقالات برای دانشجویان پوئن مثبتی محصوب شود.

4️⃣ منیو اسکریپت (manuscript)
به معنی دست نویس میباشد و در واقع همان مقاله ای است که برای ژورنال ارسال کرده اید ولی هنوز به چاپ نرسیده است

5️⃣ پیپر (Paper)
همان دست نویسی که در یک ژورنال به چاپ رسیده است. به آن article هم میگویند.

مطالب مرتبط