عکس های تاریخی نوروز در کتابخانه کنگره آمریکا

عکس ها و توضیحات آن ها، ارسالی آقای  دکتر رسول زوارقی به کانال تلگرامی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تبریز می باشند.

👇موضوع: جشن (سال نو)، سایبان مطبخ
عکاس: Kun, Aleksandr L., 1840-1888
مالکیت عکس: کتابخانه کنگره آمریکا

مجموعه آلبوم آسیای میانه
👇موضوع: جشن (سال نو)، فروش شربت
عکاس: Kun, Aleksandr L., 1840-1888
مالکیت عکس: کتابخانه کنگره آمریکا

مجموعه آلبوم آسیای میانه
👇موضوع: جشن (سال نو)، فروش شیرین پلو یا سوپ برنج
عکاس: Kun, Aleksandr L., 1840-1888
مالکیت عکس: کتابخانه کنگره

مجموعه آلبوم آسیای میانه
👇موضوع: جشن (سال نو)، فروشندگان تخم مرغ
عکاس: Kun, Aleksandr L., 1840-1888
مالکیت: کتابخانه کنگره آمریکا

 

مجموعه آلبوم آسیای میانه
👇موضوع: جشن (سال نو)، فروشندگان ماست
عکاس: Kun, Aleksandr L., 1840-1888
مالکیت: کتابخانه کنگره آمریکا

مجموعه آلبوم آسیای میانه
👇موضوع: جشن (سال نو)، فروشندگان کباب ماهی
عکاس: Kun, Aleksandr L., 1840-1888
مالکیت: کتابخانه کنگره آمریکا

مجموعه آلبوم آسیای میانه
👇موضوع: جشن نوروز در سمرقند
عکاس: Kun, Aleksandr L., 1840-1888
مالکیت: کتابخانه کنگره آمریکا

مجموعه آلبوم آسیای میانه
👇موضوع: جشن نوروز، چرخ فلک
عکاس: Kun, Aleksandr L., 1840-1888
مالکیت: کتابخانه کنگره آمریکا

مجموعه آلبوم آسیای میانه
👇موضوع: جشن نوروز، انعام خواهی قلندران
عکاس: Kun, Aleksandr L., 1840-1888
مالکیت: کتابخانه کنگره آمریکا

مجموعه آلبوم آسیای میانه
👇موضوع: جشن نوروز، فروشندگان اسباب بازی
عکاس: Kun, Aleksandr L., 1840-1888
مالکیت: کتابخانه کنگره آمریکا

مجموعه آلبوم آسیای میانه
👇موضوع: جشن نوروز، چرخ فلک
عکاس: Kun, Aleksandr L., 1840-1888
مالکیت: کتابخانه کنگره آمریکا

ارسالی دکتر رسول زوارقی به کانال تلگرامی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تبریز

مطالب مرتبط