آموزش لغات از طریق اخبار – بازی کودکان در خیابان

مزیت یادگیری انگلیسی از طریق اخبار این است که متون برنامه های اخبار بسیار واضح نوشته می شوند به گونه ایی که برای یادگیری انگلیسی بسیار مناسب اند. آنچنان که از نام اخبار پیدا است محتویات آن جدید و مرتبط به امور روزمره است. یادگیری انگلیسی تنها به افزایش بانک واژگان ختم نمی شود بلکه عامل مهمتر دیگری را دنبال می کند و آن عبارت است از ایجاد ارتباط با افراد انگلیسی زبان. وقتی بدانیم در دنیا چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است بهتر می توانیم به زبان آن افراد صحبت کنیم.

 

 

مطالب مرتبط