فلسفه و حکمت اسلامی : باورهای فطری

دانلود فایل

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول : کلیات

  • بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………
  • انگیزه انتخاب موضوع …………………………………………………………………………………………….
  • قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..
  • روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….
  • پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………

فصل دوم:بررسی وتحقیق پیرامون معانی ومفهوم ،ملاک ،عوامل وموانع وتاریخچه فطرت

بخش اول : معانی فطرت ……………………………………………………………………………………………………

2-1-1-فطرت درلغت………………………………………………………………………………………………………

2-1-2-مقایسه واژه های طبیعت ،غریزه،فطرت………………………………………………………………………

2-1-2-1-طبیعت……………………………………………………………………………………………………………

2-1-2-2-غریزه…………………………………………………………………………………………………………….

2-1-2-3-فطرت…………………………………………………………………………………………………………..

2-1-3-تفاوتها………………………………………………………………………………………………………………

2-1-4- فطرت دراصطلاحات منطق وفلسفه……………………………………………………………………….

2-1-5- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………

2-1-6- مفهوم فطرت درقرآن………………………………………………………………………………………….

2-1-7-مفهوم فطرت در روایات………………………………………………………………………………………

2-1-8- مفهوم فطرت درفلسفه اسلامی……………………………………………………………………………..

بخش دوم:ملاک ،تعریف وتقسیم امور فطری……………………………………………………………………

2-2-1- تشخیص امورفطری ازامور غیرفطری…………………………………………………………………..

2-2-2-تعریف وویژگیهای امور فطری…………………………………………………………………………..

2-2-2-1-تعریف امورفطری………………………………………………………………………………………..

2-2-2-2-ویژگیهای امور فطری…………………………………………………………………………………..

2-2-3-اثبات فطریات درانسان…………………………………………………………………………………….

2-2-4-تقسیم امور فطری…………………………………………………………………………………………………….

2-2-4-1-بینش های فطری…………………………………………………………………………………………………

2-2-4-2-گرایشهای فطری………………………………………………………………………………………………..

بخش سوم:عوامل وموانع شکوفایی فطرت ………………………………………………………………………………

2-3-1-عوامل شکوفایی فطرت…………………………………………………………………………………………….

2-3-1-1-آموزه های الهی بوسیله انبیاء………………………………………………………………………………….

2-3-1-2-تزکیه نفس وریاضت وتقوا……………………………………………………………………………………

2-3-2-موانع شکوفایی فطرت…………………………………………………………………………………………….

2-3-2-1-غفلت……………………………………………………………………………………………………………..

2-3-2-2-وسوسه های شیطانی…………………………………………………………………………………………

2-3-2-3-عقل متعارف…………………………………………………………………………………………………..

2-3-2-4-دنیاگرایی……………………………………………………………………………………………………….

2-3-2-5-خطا درتطبیق…………………………………………………………………………………………………..

بخش چهارم :تاریخچه …………………………………………………………………………………………………….

2-4-1- فطرت وادیان …………………………………………………………………………………………………….

2-4-2-فطرت درمیان فلاسفه قبل وبعد یونان باستان………………………………………………………………

2-4-2-1- فطرت درکلام سقراط وافلاطون………………………………………………………………………..

2-4-2-2-نظریه افلاطون…………………………………………………………………………………………………

2-4-2-3-تفاوت فطرت ونظریه استذکاری افلاطون…………………………………………………………….

2-4-2-4-افلاطون ومعرفت فطری……………………………………………………………………………………

2-4-3-مفهوم ،نظریه وبرهان فطرت ازنظرفلاسفه ومتکلمین اسلامی………………………………………..

2-4-3-1-مفهوم واصطلاح فطرت ازنظرابن سینا………………………………………………………………….

2-4-3-2-مفهوم فطرت مذهبی از نظرصدرالمتألهین…………………………………………………………….

2-4-3-3-مفهوم فطرت درنظر فیلسوف اسلامی ملاهادی سبزواری……………………………………….

2-4-3-4-مفهوم فطرت ازنظرعلّامه طباطبایی……………………………………………………………………

2-4-3-5-مفهوم وبرهان فطرت ازنظر حکیم شاه آبادی………………………………………………………

2-4-3-5-1-مفهوم فطرت……………………………………………………………………………………………

2-4-3-5-2-تقریرهای مرحوم شاه آبادی درمورد برهان فطرت………………………………………….

2-4-3-5-2-1- فطرت افتقار………………………………………………………………………………………

2-4-3-5-2-2- فطرت خضوع………………………………………………………………………………………….

2-4-3-5-2-3 -فطرت امید……………………………………………………………………………………………..

2-4-3-5-2-4- برهان فطرت حب کمال……………………………………………………………………………

2-4-3-6- فطرت مذهبی وبرهان فطرت از نظر امام خمینی ……………………………………………………

2-4-3-6-1- فطرت مذهبی…………………………………………………………………………………………….

2-4-3-6-2- برهان فطرت……………………………………………………………………………………………….

2-4-3-7- مفهوم، نظریه و برهان فطرت از نظر شهید مطهری………………………………………………….

2-4-3-7-1- مفهوم فطرت مذهبی……………………………………………………………………………………

2-4-3-7-2- نظریه فطرت……………………………………………………………………………………………….

2-4-3-7-2-1- شهید مطهری،نظام فکری وخاستگاه نظریه فطرت…………………………………………..

2-4-3-7-2-2-اهمیت فطرت ونظریه فطرت درنظر شهید مطهر ی…………………………………………..

2-4-3-7-2-3-تعریف وتبیین فطرت از نظر شهید مطهری……………………………………………………..

2-4-3-7-2-4- لوازم وتوابع نظریه فطرت…………………………………………………………………………..

2-4-3-7-2-5- بی مهری به فطرت ونظریه فطرت………………………………………………………………..

2-4-3-7-3- برهان فطرت درنظر شهید مطهری……………………………………………………………………

2-4-3-8- مفهوم و برهان فطرت دربیان فیلسوف معاصر جوادی آملی………………………………………

2-4-3-8-1- مفهوم فطرت……………………………………………………………………………………………….

2-4-3-8-2- برهان فطرت………………………………………………………………………………………………..

2-4-3-9- برهان فطرت در نظراستاد مصباح یزدی…………………………………………………………………

2-4-3-10- مفهوم فطرت مذهبی درنظر حکیم فیض کاشانی……………………………………………………

فصل سوم :معنی ومفهوم باورومصادیق باورهای فطری

بخش اول :معنی ومفهوم باور،راههای رسیدن به آن وتوجیه باور………………………………………………….

3-1-1-باور درلغت……………………………………………………………………………………………………………

3-1-2-مفهوم باور……………………………………………………………………………………………………………

3-1-3-راههای رسیدن به باور…………………………………………………………………………………………….

3-1-4-توجیه باور…………………………………………………………………………………………………………….

بخش دوم :باورهای دینی ونظریه فطرت دردیدگاه اسلام………………………………………………………….

3-2-1-معرفت شناسی دینی……………………………………………………………………………………………….

3-2-2-تبیین باورهای دینی………………………………………………………………………………………………..

3-2-3-پایه بودن باورهای دینی ومنشاء آنها……………………………………………………………………………

3-2-4- نظریه فطرت در دیدگاه اسلام……………………………………………………………………………………

3-2-5-  باورهای فطری ازنظر منطق دانان مسلمان…………………………………………………………………….

3-2-6- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………

بخش سوم:مصادیق باورهای فطری………………………………………………………………………………………….

3-3-1- تشخیص احکام وباورهای فطری…………………………………………………………………………………

3-3-2-اشاره اجمالی به احکام فطریات……………………………………………………………………………………

3-3-3-فطری بودن اصل وجود مبدا متعال…………………………………………………………………………………

3-3-4-فطری بودن اصل وجود معادورستاخیز……………………………………………………………………………

3-3-5-فطری بودن اصل نبوّت ورُسل………………………………………………………………………………………

فصل چهارم :باورهای فطری«خداشناسی وتوحید،معاد ونبوت»

بخش اول:بررسی معنا ومفهوم، نظرات وادلّه فلاسفه وحکمای اسلامی در اثبات خداشناسی فطری

4-1-1- اهمیت وانگیزه خداشناسی فطری……………………………………………………………………………….

4-1-2-فطرت خداشناسی ومعانی واصطلاحات آن………………………………………………………………….

4-1-2-1- فطرت وخداجویی……………………………………………………………………………………………..

4-1-2-2- فطرت وخداشناسی……………………………………………………………………………………………..

4-1-2-3- فطرت وخداپرستی……………………………………………………………………………………………..

4-1-3- تاریخچه بحث «فطرت خداشناسی»…………………………………………………………………………….

4-1-4- سخنان دانشمندان ،فلاسفه ومتکلمان غربی درباره گرایش به خدا……………………………………..

4-1-5- گرایش فطری به خدا از نظر دانشمندان وفلاسفه اسلامی………………………………………………….

4-1-6-گرایش فطری به خدا درکلام وحی …………………………………………………………………………….

4-1-6-1-آیاتی که بصورت صریح درمورد فطرت خداگرایی می باشند………………………………………..

4-1-6-2-آیاتی که بصورت غیرمستقیم دلالت برفطرت خداگرایی دارند………………………………………

4-1-7- دیدگاههای مختلف درباره مفهوم خداشناسی فطری…………………………………………………………

4-1-7-1 -دیدگاه متکلمان وفلاسفه مسلمان……………………………………………………………………………..

4-1-7-2- دیدگاه عرفا درباره مفهوم خداشناسی فطری………………………………………………………………

4-1-7-3- نتیجه بحث………………………………………………………………………………………………………….

4-1-8-توحید فطری…………………………………………………………………………………………………………….

4-1-8-1- خداشناسی وتوحید………………………………………………………………………………………………

4-1-8-2-نقش فطرت درتوحید وخداشناسی……………………………………………………………………..

4-1-8-3-معرفت فطری«تعریف خدا»……………………………………………………………………………….

4-1-9- امکان شناخت خدا وخداشناسی فطری……………………………………………………………………

4-1-9-1- مروری برراههای خداشناسی……………………………………………………………………………..

4-1-9-2- امکان شناخت خدااز طریق عقل…………………………………………………………………………

4-1-9-3- نظر حکمای اسلامی………………………………………………………………………………………….

4-1-9-4- دیدگاه قرآن راجع به شناخت خدا……………………………………………………………………….

4-1-10- دلایل خداشناسی از نظر تعداد………………………………………………………………………………

4-1-10-1- دسته بندی دلایل اثبات وجود خدا…………………………………………………………………….

4-1-11- بررسی ادله اثبات خدااز طریق امور فطری……………………………………………………………….

4-1-11-1-اثبات خدا از راه شوق وعشق فطری به وجود مطلق…………………………………………………

4-1-11-2-اثبات خدا از طریق امید فطری به او درحوادث خطرناک…………………………………………

4-1-11-3-اثبات فطری بودن شناخت خدا از راه عمومیت اعتقاد به خدا درهمه ملتها «اجماع عام»…….

4-1-11-4- اثبات خدا از طریق مکاشافات وتجربه های دینی…………………………………………………….

4-1-11-5- نتیجه گیری بحث……………………………………………………………………………………………..

بخش دوم :باورفطری معاد……………………………………………………………………………………………………

4-2-1-  معناومفهوم وآثاراعتقاد به معاد درحیات انسان……………………………………………………………

4-2-1-1-  معنای لغوی و اصطلاحی معاد…………………………………………………………………………….

4-2-1-2- واژه معاد درقرآن وروایات………………………………………………………………………………….

4-2-1-3- معنای عام وخاص معاد………………………………………………………………………………………

4-2-1-4- ارتباط معاد شناسی وانسان شناسی………………………………………………………………………..

4-2-1-5- نقش معادباوری درحیات انسان ………………………………………………………………………….

4-2-1-6- هدف از معاد شناسی………………………………………………………………………………………..

4-2-1-7-آثار اعتقاد به معاد…………………………………………………………………………………………….

4-2-2- جایگاه فطری معاد………………………………………………………………………………………………

4-2-2-1- جایگاه معاد…………………………………………………………………………………………………..

4-2-2-2- ریشه های معاد دراعماق فطرت………………………………………………………………………..

4-2-2-2-1- پیمودن بی راهه ها……………………………………………………………………………………..

4-2-2-2-2- انحراف از فطرت وسرگردانی دربیراهه ها……………………………………………………..

4-2-2-2-3- خرافات مضحک واسف انگیز………………………………………………………………….

4-2-2-3- معاد درتجلیگاه فطرت………………………………………………………………………………..

4-2-2-3-1- فطرت نخستین رهنمودن راه…………………………………………………………………….

4-2-2-3-2- عشق به بقاء…………………………………………………………………………………………..

4-2-2-3-3- رستاخیز درمیان اقوام پیشین……………………………………………………………………..

4-2-2-3-4- رستاخیز کوچک وبزرگ………………………………………………………………………..

4-2-3- بررسی براهین وادلّه اثبات باور فطری معاد………………………………………………………….

4-2-3-1- دلایل امکان باور فطری معاد……………………………………………………………………….

4-2-3-2- دلائل وقوع باور فطری معاد………………………………………………………………………..

4-2-3-2-1- برهان فطرت دراثبات باور فطری معاد……………………………………………………….

4-2-3-3- بیان اقوالی ازفلاسفه ومتکلمین اسلامی دراثبات باور فطری معاد………………………….

4-2-3-4-  نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..

بخش سوم : باور فطری نبوّت………………………………………………………………………………………

4-3-1- معانی نبوّت…………………………………………………………………………………………………

4-3-1-1- معنای لغوی نبوّت…………………………………………………………………………………….

4-3-1-2- حقیقت نبوّت………………………………………………………………………………………….

4-3-1-3- نبوّت از نظر قرآن وروایات……………………………………………………………………….

4-3-1-4- انواع نبوّت……………………………………………………………………………………………..

4-3-1-4-1- اثبات نبوّت عامّه از نظر فلاسفه وحکما…………………………………………………….

4-3-1-4-2- نبوّت خاصّه………………………………………………………………………………………..

4-3-2- نبوّت وفطرت…………………………………………………………………………………………….

4-3-2-1- نبوّت مکمل فطرت…………………………………………………………………………………

4-3-2-2- هماهنگی فطرت وشریعت……………………………………………………………………….

4-3-2-3- فطرت رمز جامعیت وجاودانگی شریعت…………………………………………………….

4-3-3- فلسفه بعثت نبوّت………………………………………………………………………………………

4-3-3-1- نمایاندن راه رستگاری…………………………………………………………………………….

4-3-3-2- غفلت زدایی وبیدارگری…………………………………………………………………………

4-3-3-2-1- بازخواست پیمان فطری………………………………………………………………………

4-3-3-2-2- یادآوری نعمتهای الهی………………………………………………………………………

4-3-3-2-3- هموارساختن راه تفکر…………………………………………………………………………

4-3-3-3-پشتیبانی از فضائل اخلاقی…………………………………………………………………………

4-3-3-4- برقراری عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………

4-3-4- لزوم نبوّت ازنظررهبری فطری………………………………………………………………………

4-3-4-1- نیاز امور فطری به رهبری………………………………………………………………………….

4-3-4-2-لزوم نبوّت ازنظروضع قوانین……………………………………………………………………….

4-3-4-2-1- انسان خواهان زندگی دستجمعی است……………………………………………………..

4-3-4-2-2- انسان یک موجود مرزنشناس است…………………………………………………………

4-3-4-3- لزوم نبوّت فطری از نظر تعلیم وتربیّت…………………………………………………………

4-3-5- بیان اقوالی ازفلاسفه ومتکلمین اسلامی در اثبات باورفطری نبوت…………………………

4-3-5-1- ابوعلی سینا……………………………………………………………………………………………

4-3-5-2- سهروردی…………………………………………………………………………………………….

4-3-5-3- ملاصدرا………………………………………………………………………………………………

4-3-5-4- دیدگاه متکلمان اسلامی…………………………………………………………………………

4-3-6- نتیجه بحث………………………………………………………………………………………………

فهرست آیات………………………………………………………………………………………………………

منابع ومآخذ………………………………………………………………………………………………………..

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………..