مطالعات فقه و حقوق اسلامی

 دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1399  

8. عدم شرطیّت توبه در عفو یا اجرای حدّ در اقرار بزهکار

صفحه 211-232

 10.22075/FEQH.2020.19483.2300

سید مسعود عیسی زاده؛ حسین ناصری مقدم؛ زهرا گواهی


13. بررسی نسب کودکان ناشی از روش انتقال میتوکندری

صفحه 333-360

 10.22075/FEQH.2019.18890.2216

مرضیه ملکی؛ محمد رضا رضوان طلب؛ بهرام تقی‌پور


15. واکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی

صفحه 389-414

 10.22075/FEQH.2020.20002.2359

حمید رضا میرکو؛ احمد رضا بهنیافر؛ مهدی ذوالفقاری


مطالب مرتبط