نشریه جغرافیا و پایداری محیط

 شماره جاری: دوره 11، شماره 1 – شماره پیاپی 38، بهار 1400، صفحه 1-113  

مقاله پژوهشی

1. تحلیل فضایی طوفان‌های گردوغباری در ایران براساس ویژگی‌های آب‌و‌هوایی و پوشش گیاهی

صفحه 1-32

 10.22126/GES.2021.6478.2395

فرزانه برزو؛ حسن ذوالفقاری؛ جعفر معصوم پور سماکوش؛ جلیل صحرایی


مطالب مرتبط