پروپوزال شیوه های پیشگیری از جرایم زیست محیطی با تاکید بر استان خوزستان

دانلود فایل

توجه به حوزه های زیست محیطی به ویژه در دهه های اخیر و مقارن با توسعه صنعتی کشورها از اهمیت به سزایی برخوردار است.خطرات ناشی از عدم توجه به حفاظت از محیط زیست بر کسی پوشیده نیست . زیرا این عواقب هم در کوتاه مدت و نیز در زمان های طولانی تهدیدی برای جان انسانها و سلامت آنان و سایر موجودات زنده عالم محصوب می شود .
استان خوزستان به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور همواره با تعرض به محیط زیست طبیعی و حتی انسانی مواجه بوده است. به گونه ای که تعرض به محیط زیست این استان در سالهای اخیرباعث بروز مشکلات فراوانی در زمینه الودگی های زیست محیطی و همچنین خسارات جبران ناپذیری شده است .به رغم اقداماتی که از سوی نهاد های قضایی و غیر قضایی استان خوزستان در جهت کاهش و پیشگیری از جرایم زیست محیطی صورت گرفته اما مع الوصف ما همچنان شاهد تکرار و افزایش ارتکاب این گونه جرایم درسطح استان خوزستان هستیم. پس با توجه به موارد فوق الذکرمی توان گفت ادامه این روند می تواند عواقب نا گواری را به دنبال داشته باشد.در واقع باید به دنبال راه حلی بود تا بتوان از این معضل پیش امده عبور نموده و تدایی گر محیط زیست پاک و سالم برای استان خوزستان باشیم. از اینجا است که مبحث پیشگیری از جرایم زیست محیطی در استان خوزستان نمایان می شود اما پیشگیری از این جرایم به عنوان یک هدف خود نیازبه کاوش و جستجو فراوان دارد در واقع باید جرایم زیست محیطی به عنوان یک نا هنجاری بزرگ و علل و عوامل ارتکاب ان در استان خوزستان مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با شناخت انها به مبحث پیشگیری از جرایم زیست محیطی در استان خوزستان دست یافت .پس می توان گفت رویکرد ما دراین تحقیق برسی جرایم زیست محیطی و کشف علل و عوامل ارتکاب ان در استان خوزستان می باشد تا بتوانیم با شناخت این جرایم و علل و عوامل ارتکاب ان ها به پیشگیری از جرایم زیست محیطی در استان خوزستان دست یابیم.

مطالب مرتبط