دو فصلنامه نقد ادب معاصر عربی

شماره جاری: دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-305  XML

1

خاستگاه نماد و اسطورۀ پرندگان در ادبیات پایداری (بررسی موردی اشعار سمیح القاسم)

صفحه 1-24
یحیی معروف؛ مریم معصومی

2

تحلیل داستان “الغریب” نجیب کیلانی بر مبنای رمزگان پنجگانه بارت

صفحه 25-47
علی قهرمانی؛ آرزو شیدایی؛ صدیقه حسینی

3

تحلیل گفتمان انتقادی رمان چهارگانه “الخسوف” بر اساس رویکرد “نورمن فرکلاف”

صفحه 49-72
قاسم ابراهیمی؛ ابراهیم اناری بزچلوئی؛ سید ابوالفضل سجادی؛ محمد جُرفی

4

تحلیل نشانه شناختی تصاویر روی جلد دیوان های شعری ابراهیم نصرالله (بررسی موردی: دیوان های “نعمان یستردّ لونه” و “فضیحة الثعلب”)

صفحه 73-97
مریم رحمتی؛ شهریار همتی؛ سارا کرمی

5

خوانشی تحلیلی از صحنه آغازین رمان “اللص والکلاب” اثر نجیب محفوظ

صفحه 99-122
عادل آزاددل؛ جواد گرجامی؛ نرگس معصومی

6

نشانه‌شناسی قصیدة بلقیس نزار قبانی بر اساس نظریة خوانش اکتشافی و پس‌کنشانة مایکل ریفاتر

صفحه 123-141
وجیهه گلین مقدم؛ لیلا قاسمی حاجی آبادی؛ کتایون فلاحی

7

نقد جامعه‌شناختی رمان شیکاگو اثر علاء الأسوانی بر پایة نظریة ساختار‌گرایی تکوینی

صفحه 143-169
محمودرضا توکلی محمدی؛ دکترمحمدعلی آذرشب

8

بررسی شگردهای تمرکززدایی انتظارشکن در تصاویرداستان های کودکانه ی یعقوب شارونی

صفحه 171-204
مزگان بیات کشکولی؛ علی اصغر حبیبی؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی

9

نقد پسااستعماری رمان غدا یوم جدید اثر عبدالحمیدبن هدوقه (مطالعه موردی: نژادگرایی)

صفحه 205-230
مجتبی قنبری؛ فاطمه قادری؛ بهنام فارسی

10

تحلیل اگزیستانسیالیستی شخصیت اوّل (عمر) رمانِ “الشحّاذ” اثر نجیب محفوظ

صفحه 231-253
سید مصطفی موسوی اعظم؛ محمود حیدری

11

روانکاوی مؤلفه‌های شادکامی در شعر خالد أبوخالد براساس روانشناسی مثبت‌گرا

صفحه 255-282
فائزه پسندی؛ عباس اقبالی؛ محسن سیفی

12

نشانه شناسی عنوان در قصیده «من یومیات سیف بن ذی یزن فی بلاد الروم» سروده عبدالعزیز مقالح

صفحه 283-305
امیر فرهنگ نیا
مطالب مرتبط