فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط

 شماره جاری: دوره 13، شماره 48، بهار 1399، صفحه 1-242  

1. سنجش تاب آوری زیست محیطی در سطح محلات منطقه چھارده شھر تھران

صفحه 1-20

هوشنگ هندی؛ ناصر اقبالی؛ رحیم سرور؛ زهرا پیشگاهی فرد


9. ارزیابی کیفی ریخت شناسی میدان شهری بر اساس دو مدل HSE و AGE

صفحه 173-198

حمید دانش پژوه؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


 

مطالب مرتبط