فراتحليل تحقيقات انجام شده در حوزه اضطراب و افسردگي

لینک دانلود مقاله:

لینک اوللینک دوم

چکیده: 

اين پژوهش به منظور فراتحليل تحقيقات انجام شده در دو حوزه اضطراب و افسردگي در دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي بين سال هاي 85-63 صورت گرفته است. جامعه آماري اين پژوهش بخشي مربوط به تحقيقات پيرامون اضطراب و بخش ديگر مربوط به تحقيقات پيرامون افسردگي بوده است. از ميان 55 مورد در زمينه اضطراب 41 مورد و از ميان 59 مورد در زمينه افسردگي 36 مورد براي فراتحليل مناسب تشخيص داده شدند. روش تحقيق اين پژوهش در بخش آمار توصيفي، روش مرور ساختار يافته مي باشد و در بخش آمار استنباطي روش فراتحليل مي باشد. براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از نرم افزارهاي (CMA (Comprehensive Meta Analysis وSPSS استفاده شده است. تمامي تحقيقات از نظر معناداري اندازه اثر مورد تحليل قرار گرفتند. روش آماري t (وابسته و مستقل) در بخش علل و عوامل موثر بر اضطراب و شيوه هاي درماني اضطراب و علل و عوامل موثر بر افسردگي و روش هاي درماني افسردگي روش آماري معنادار شناخته شد. روش نمونه گيري خوشه اي و روش نمونه گيري در دسترس در تحقيقات مربوط به علل و عوامل اضطراب و در مورد شيوه هاي درمان اضطراب روش نمونه گيري در دسترس و روش نمونه گيري تصادفي معنادار مي باشند. روش هاي نمونه گيري تصادفي و خوشه اي، در حوزه علل و عوامل افسردگي و روش نمونه گيري تصادفي در حوزه شيوه هاي درمان افسردگي معنادار مي باشد. روش هاي تحقيق علي – مقايسه اي و همبستگي، در مورد علل و عوامل موثر بر اضطراب و در حوزه روش هاي درمان اضطراب، روش هاي آزمايشي و نيمه آزمايشي معنادار هستند. نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد که تحقيقات در دو حوزه اضطراب و افسردگي نيازمند بازبيني و اصلاح مي باشند و تحقيقات جديد در اين دو حوزه با توجه به خلاهاي موجود ضروري به نظر مي رسد.

مراجع
احمدوند،عصمت. (1380) .عوامل مؤثر بر افت تحصیلی در میان رساله‏های انجام شده در سال‏های 52 تا 79 با روش فراتحلیل، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

ادیب حاج باقری، محسن؛پرویزی،سرور؛ صلصالی، مهوش. (1386). روش‏های تحقیق کیفی، تهران: انتشارات بشری.

اوبلاو، کیت راسل؛ دوپالو، جی ریموند. (1385). درمان افسردگی (ترجمه مهدی قراچه داغی)، تهران: انتشارات آسیم (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1989).

برنز، دیوید . (1385). وقتی اضطراب حمله می‏کند (ترجمه مهدی قراچه داغی)، تهران: انتشارات آسیم (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2006).

دادستان، پریرخ .(1376) . روان‏شناسی مرضی تحولی: از کودکی تا بزرگسالی، جلد اول، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم .

دلاور،علی. (1381). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: انتشارات ویرایش.

زاهدی،شمس السادات؛ محمدی، ابوالفضل. (1384). فراتحلیل راهی به سوی شناسایی ارزشیابی، ترکیب و تلخیص پژوهش‏های گذشته،مجله مطالعات مدیریت، شماره 27 ، 79-51.

سادوک، بنیامین؛ سادوک، ویرجینیا. (1380) . چکیده روان‏پزشکی بالینی (ترجمه نصرت اله پور افکاری)، تهران: انتشارات آزاده (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2001).

ساراسون، ایرون جی؛ ساراسون باربارا آر. (1381). روان‏شناسی مرضی (ترجمه بهمن نجاریان، محمد علی اصغری مقدم ،محسن دهقانی) تهران: انتشارات رشد (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1987).

فردوسی پور، عاطفه. (1385). فراتحلیل، جزوه کلاسی.

گلاس،جین .(1368). روش‏های آماری درتعلیم و تربیت روان‏شناسی، تهران: انتشارات نشر دانشگاهی (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1983).

لیوناردو؛ جواکینو. (1384). تجزیه و تحلیل افزوده در تحقیقات پزشکی (ترجمه حسن صانعی) تهران: انتشارات اندیشمند (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1990).

منابع لاتین

Borenstein , M ; Hedges , L ; Higgins , J ; Rothstein , H . (2009) . Introduction to Meta Analysis ,Newjersy, willy Manual &Toturial comprihensive meta analysis (www.meta_analysis .com)

مطالب مرتبط