فصلنامه اندازه­‌گیری تربیتی 

دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، پاییز 1398  

2. ساختار عاملی مقیاس ویژگی های روان شناختی در جذب معلمان ابتدایی

صفحه 17-36

 10.22054/JEM.2020.44147.1935

علی شریف زاده؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی


مطالب مرتبط